CA | ES | EN

TRUCA’NS
977 128 414

PE Truc de l'homme

PE Truc de l'homme

El projecte consisteix en la construcció d'un parc eòlic a la regió francesa de Lozère, pròxim a la localitat de la Fage Montivernoux, i en el lloc denominat Truc de l'Homme, a una altitud mitjana de 1200 metres.

El parc està format per set turbines ALSTOM ECO74 de potència unitària 1,7 MW, amb un total d'aproximadament 12MW. Aquestes turbines està suportades sobre torre d'acer, fixada al terreny mitjançant una virolla metàl · lica ancorada a una fonamentació de formigó armat. L'alçada a la boixa és de 70 metres, i el diàmetre del rotor de 74 metres.

Cadascuna de les fonamentacions conté aproximadament 22 tones d'acer i 250 m3 de formigó, amb un diàmetre a la base de 14,5 metres i una cota d'excavació de quatre metres sota el nivell del terreny natural.

El parc eòlic es connecta a una xarxa de distribució local de mitjana tensió, a través d'una línia subterrània realitzada amb cable aïllat d'alumini, i fent ús d'un centre d'interconnexió prefabricat ubicat als voltants

Les tasques realitzades pel personal de Invall han estat les de supervisió d'execució així com de seguretat i salut laboral durant la primera fase, consistent en les tasques d'obra civil i xarxa elèctrica, que engloben els treballs de moviments de terres, construcció de fonamentacions , rases i estesa de conductors. Aquests treballs s'han desenvolupat al llarg de cinc mesos.