Invall
CA | ES | EN

TRUCA’NS
977 128 414

Invall - Empresa

Condicions d'us

1. Titularietat del domini INVALL.COM

En cumpliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de La Informació i del Comerç Electrónic (LSSICE), t'informems que la titularietat del domini de la nostra botiga virtual, INVALL.COM, correspon a INVALL S.A., societat legalment constituida a Espanya amb NIF A43008424 i inscrita en el Registre Mercantil de TARRAGONA, Tom 69, Fulla T-4145, Foli 17. Inscripció 1ª (D'ara endevant INVALL S.A.)

Per a qualsevol consulta, pot contactar-se amb INVALL S.A. a l'e-mail INVALL@INVALL.COM  o Al teléfon 977 128 414. <El nostre horari d'atenció telefónica es de 09:00 a 20:00 horas de dilluns a divendres.

 

2. Objecte y àmbit de aplicació.

Les presentes Condicions Generals de contractació i utilització, tenen com objecte regular la posada a dispocició de l'informació subministrada a la botiga on-line de INVALL.COM, així les transaccions comercials que sorgeixin entre INVALL.COM i els usuaris del domini INVALL.COM. Tant per la navegació per la botiga on-line com l'adquisició de qualsevol dels productes ofertats en ella, suposen l'acceptació com usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. INVALL.COM podrá en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals de contractació i ús, així com les condicions particulars que, en el seu cas, s'inclouen, mitjançant la publicació de dites modificacions a la botiga amb el fi de que pugin se conegudes pels usuaris, i quedant constància de la data de dites modificacions.

 

3. Informació subministrada la website.

INVALL.COM es reserva el dret de modificar l'oferta comercial (productes, prus, promocions i altres condicions comercials i de servei) presentada a INVALL.COM en qualsevol moment. Fem tot l'esforç per oferir tota l'informació contenida a la website de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís cap error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de INVALL.COM, es procederia immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagés pres una decisió de compra basada en dit error, li comunicarem dit error i el client tindrá dret a rescindir de la seva compra sense cap cost per la seva part. De la mateixa manera, és possible que els continguts del website puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

 
INVALL.COM no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats en el lloc web. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els editors o distribuïdors d'aquests productes. Totes les informacions contractuals presents en INVALL.COM es mostren en llengua espanyola (castellà), i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte es realitzarà en aquest idioma.

 

 

4. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de INVALL.COM o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de INVALL.COM o dels titulars corresponents.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a INVALL.COM, que permetin l'accés al nostre lloc web, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de INVALL.COM de seus continguts o serveis.

 

 

5. Responsabilitat de INVALL.COM

Els productes presentats en el lloc web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de INVALL.COM no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als que hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon doncs, als clients de fora d'Espanya el verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin.
 

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del nostre lloc web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a INVALL.COM per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

INVALL.COM no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a INVALL.COM, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a INVALL.COM degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major. INVALL.COM no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular INVALL.COM no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

 

6. Obligacions de clients i usuaris.

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de INVALL.COM, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, INVALL.COM no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos .

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del website INVALL.COM l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de INVALL.COM, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de INVALL.COM o en general de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per INVALL.COM, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.

e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del website oa la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de INVALL.COM, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part del client d'aquesta obligació INVALL.COM no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.


7. Privacitat i protecció de dades personals.

Invall, S.A. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembr, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol.licitar a invall@invall.com, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accès, rectificació, cancel.lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades de tercers si escau.

Així mateix,Invall sa dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol.licitarà el seu consentiment al tractement del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En motiu de la plena aplicació del Reglament General de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018, hem actualitzat la nostra clàusula de protecció de dade, que substituirà l'actual que apareix en el contracte marc i que protegirà la defensa dels seus drets en matèria de protecció de dades. En qualsevol cas seguirem sol.licitant el seu consentiment per a l'enviament de qualsevol dada amb finalitat comercial.

 

8. Cookies.

T'informem igualment que per millorar la teva experiència de navegació, gestionar el contingut de la teva cistella, oferir els nostres consells personalitzats, i informar en línia de les nostres ofertes per a clients o socis, la nostra pàgina web utilitza dispositius d'implantació de cookies i emmagatzematge d'IP. La galeta és un fitxer que dipositem en el teu equip, i l'únic objectiu és simplificar la teva navegació en INVALL.COM (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La galeta només pot ser llegida per INVALL.COM i per tu, i pots esborrar si ho desitja, accedint a les opcions del teu navegador. Consulta el menú d'ajuda per a més informació.